ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Կարևոր իրազեկում բոլոր նրանց համար, ովքեր բնակվում են վարձով կամ իրենց տունը վարձակալության են հանձնել. ԻՐԱԶԵԿՈւՄ

Iravaban.net-ը գրում է.

Քաղաքացիական օրենսգրքի 5-րդ գլուխը սահմանում է բնակելի տարածության վարձակալության պայմանները։

Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրով մի կողմը` բնակելի տարածության սեփականատերը կամ իր լիազորած անձը (վարձատուն), պարտավորվում է վճարի դիմաց մյուս կողմի (վարձակալի) տիրապետմանը ու օգտագործմանը հանձնել բնակելի տարածություն:

Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիրը կազմվում է գրավոր` կողմերի ստորագրությամբ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։ Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման:

Վարձակալության պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման:
Զբաղեցված բնակելի տարածության հանդեպ վարձակալության պայմանագրով սեփականության իրավունքի փոխանցումը հիմք չէ բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիրը լուծելու կամ փոխելու համար, եթե ուրիշ բան նախատեսված չէ օրենքով:

Այդ պարագայում նոր սեփականատերը վարձատու է դառնում նախկինում կնքված վարձակալության պայմանագրի պայմաններով:

Վարձատուն պարտավոր է վարձակալին տրամադրել ազատ բնակելի տարածություն` բնակության համար պիտանի վիճակում:

Վարձատուն պարտավոր է պատշաճ շահագործել այն բնակելի տարածությունը, որտեղ գտնվում է վարձակալության հանձնված բնակելի տարածությունը, վճարի դիմաց մատուցել անհրաժեշտ կոմունալ ծառայություններ կամ ապահովել դրանց մատուցումը, վերանորոգել բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր գույքը ու կոմունալ ծառայություններն ապահովող սարքավորումները:

Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրով` վարձակալ կարող են լինել քաղաքացիները, իրավաբանական մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետությունը ու համայնքները:
Վարձակալը պարտավոր է ապահովել բնակելի տարածության պահպանությունը ու այն պահպանել պատշաճ վիճակում:

Նա իրավունք չունի առանց վարձատուի համաձայնության կատարել բնակելի տարածության վերակառուցում ու վերափոխում:

Վարձակալը պարտավոր է ժամանակին մուծել բնակելի տարածության վարձակալության վճարը: Վարձակալը պարտավոր է վճարել կոմունալ ծախսերը, եթե ուրիշ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

Բնակելի տարածությունում, վարձակալի համաձայնությամբ, կարող են մշտապես բնակեցվել ուրիշ քաղաքացիներ: Վարձակալը վարձատուի առաջ պատասխանատվություն է կրում իր հետ մշտապես բնակվող քաղաքացիների բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրի պայմանները խախտող գործողությունների համար:

Վարձակալը ու նրա հետ մշտապես բնակվող քաղաքացիներն ընդհանուր համաձայնությամբ իրավունք ունեն թույլատրել բնակելի տարածությունում անհատույց բնակվելու ժամանակավոր բնակիչների:

Վարձակալը վարձատուի առաջ պատասխանատվություն է կրում ժամանակավոր բնակիչների գործողությունների համար: Ժամանակավոր բնակիչները պարտավոր են բնակելի տարածությունն ազատել նրանց հետ համաձայնեցված բնակության ժամկետի ավարտից այնուհետև, իսկ եթե այդպիսի ժամկետ համաձայնեցված չէ, ուրեմն` վարձակալի կամ նրա հետ մշտապես բնակվող ցանկացած քաղաքացու այդպիսի պահանջի ներկայացման օրվանից յոթ օրվա մեջ:

Վարձակալության հանձնված բնակելի տարածության ընթացիկ վերանորոգումը վարձակալի պարտականությունն է, եթե ուրիշ բան նախատեսված չէ բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրով:

Վարձակալության հանձնված բնակելի տարածության հիմնական վերանորոգումը վարձատուի պարտականությունն է, եթե այլ բան նախատեսված չէ բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրով:

Բնակելի տան, որտեղ գտնվում է վարձակալության հանձնված բնակելի տարածությունը, վերասարքավորումն առանց վարձակալի համաձայնության չի թույլատրվում, եթե այդպիսի վերասարքավորումն հիմնորեն փոփոխում է բնակելի տարածության օգտագործման պայմանները:

Բնակելի տարածության վարձակալության վճարի չափը սահմանվում է կողմերի համաձայնությամբ: Բնակելի տարածության վարձակալության վճարի չափի միակողմանի փոփոխում չի թույլատրվում, բացառությամբ օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված դեպքերի:

Բնակելի տարածության վարձակալության վճարը վարձակալը պետք է մուծի յուրաքանչյուր ամիս, եթե այլ բան նախատեսված չէ բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրով:

Բնակելի տարածության ենթավարձակալության պայմանագրով վարձակալը, վարձատուի համաձայնությամբ, իր վարձակալած ողջ տարածությունը կամ դրա մասը ժամկետով կարող է հանձնել ենթավարձակալի օգտագործմանը:

Ենթավարձակալը ձեռք չի բերում բնակելի տարածության օգտագործման ինքնուրույն իրավունք: Ենթավարձակալի գործողությունների համար վարձատուի առջև պատասխանատվություն է կրում վարձակալը:

Բնակելի տարածության ենթավարձակալության պայմանագիրը հատուցելի է: Բնակելի տարածության ենթավարձակալության պայմանագրի ժամկետը չի կարող գերազանցել բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրի ժամկետը:

Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարելու դեպքում միաժամանակ դադարում է բնակելի տարածության ենթավարձակալության պայմանագիրը:

Բնակելի տարածության վարձակալը ու նրա հետ մշտապես բնակվող մյուս քաղաքացիներն ընդհանուր համաձայնությամբ իրավունք ունեն ցանկացած ժամանակ լուծելու վարձակալության պայմանագիրը` երեք ամիս առաջ գրավոր նախազգուշացնելով վարձատուին:

Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիրը վարձատուի պահանջով կարող է լուծվել դատական կարգով, եթե`

1) վարձակալը պայմանագրով նախատեսված ժամկետի ավարտից այնուհետև ավելի քան երկու անգամ չի վճարել բնակելի տարածության վարձավճարը.

2) վարձակալը կամ այն քաղաքացիները, որոնց գործողությունների համար նա պատասխանատվություն է կրում, քանդել կամ փչացրել են բնակելի տարածությունը:

Եթե բնակելի տարածության վարձակալը կամ այն քաղաքացիները, որոնց գործողությունների համար նա պատասխանատվություն է կրում, բնակելի տարածությունն օգտագործում են դրա նշանակությանը անհամապատասխան կամ պարբերաբար խախտում են հարևանների իրավունքներն ու շահերը, վարձատուն իրավունք ունի վարձակալին նախազգուշացնելու խախտումները վերացնելու անհրաժեշտության մասին, ինչպես նաև դատական կարգով լուծելու բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիրը:

Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիրը կողմերից յուրաքանչյուրի պահանջով կարող է լուծվել դատական կարգով`

1) եթե բնակելի տարածությունը դադարում է բնակության համար պիտանի լինելուց, ինչպես նաև դրա վթարային վիճակի դեպքում.

2) օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված ուրիշ դեպքերում:

Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրի լուծման դեպքում վարձակալը ու պայմանագրի լուծման պահին բնակելի տարածությունում բնակվող մյուս քաղաքացիները դատարանի վճռի հիման վրա ենթակա են վտարման բնակելի տարածությունից:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *